Rättelse: Kallelse till årsstämma i RhoVac AB

Apr 12, 2022

Rättelse: Föregående pressmeddelande daterat 2022-04-12 förseddes felaktigt med MAR etikett. 

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag, den 12 april 2022 att aktieägarna i RhoVac härmed kallas till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl. 11:00 i Medicon Village på The Spark i konferensrummet Enteract.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska


Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 10 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 12 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.


Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.rhovac.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.


Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 19 047 102 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.


Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut

a)      om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b)      om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c)      om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter,
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
 3. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 4. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 5. Stämmans avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.


Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en (1) revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses.


Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 10)
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med sex (6) prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera tre (3) prisbasbelopp till ordinarie styrelseledamöter vilka inte är anställda i bolaget. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.


Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att Cristina Glad, Gunnar Gårdemyr, Lars Hedbys, Lars Höckenström och Anders Ljungqvist omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Gunnar Gårdemyr.

Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Magnus Andersson, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.


Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antalet aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.


Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.


Övrigt
Erforderliga handlingar, fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Scheeletorget 1, Medicon Village, 223 81 Lund, och på bolagets hemsida www.rhovac.se senast tre (3) veckor innan årsstämma och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till RhoVac AB, Scheeletorget 1, Medicon Village, 223 81 Lund, eller per e-post till ael@rhovac.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos RhoVac AB, Scheeletorget 1, Medicon Village, 223 81 Lund och på www.rhovac.se, senast två (2) veckor efter att frågan har kommit bolaget tillhanda, om det inte är möjligt att lämna svar tidigare under bolagsstämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress

Lund i april 2022
RhoVac AB
STYRELSEN