Styrelsen beslutar om en första delåter­betaling av konvertibellån

Aug 09, 2022

RhoVac AB ("RhoVac"), meddelar idag, augusti 9 2022, att styrelsen godkänt en första återbetalning av konvertibellånet. Delåterbetalningen av det konvertibellån som anskaffades genom den företrädesemission som bolaget genomförde i mars 2022 kommer att uppgå till 10 MSEK, och ske under sista veckan i augusti. Resterande del av konvertibellånet, samt dess ränta, är planerat att återbetalas i samband med att RhoVac erhåller skattekredit för föregående år samt Horizon-2020-anslag.   

I samband med förberedelserna för ett möjligt positivt utfall av BRaVac-studien emitterade RhoVac ut en konvertibel med företrädesrätt. Syftet var att använda pengarna för ytterligare uppföljning av den kliniska fas IIb-studien (BRaVac) samt till förhandlingar med läkemedelsbolag i syfte att göra en exit med RV001 (onilcamotide) inför klinisk fas III-studie och kommersialisering. Som tidigare kommunicerats visade BRaVac inte på primära resultat som gör att onilcamotide är klart för klinisk fas III-studie, varför styrelsen i RhoVac beslutat om en accelererad återbetalning av konvertibellånet (som egentligen löper till och med den 11 april 2023). En första återbetalning, på 10 MSEK, kommer att ske i slutet av augusti, och resterande belopp (som uppgår till cirka 15 MSEK) inklusive ränta är avsett att betalas tillbaka så fort RhoVac fått tillgång till sin skattekredit för 2021 som utbetalas i november 2022 samt till den sista delen av Horizon-2020-anslaget som beräknas utbetalas kring årsskiftet 2022/2023.

En extra bolagsstämma kommer inom kort att sammankallas för beslut om de alternativ som står till buds för bolaget, givet den uppkomna situationen med de negativa primära resultaten i BRaVac.


Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-09 16:07 CET.