Komplettering: RhoVac AB offentliggör bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2021

Feb 11, 2022

Komplettering med datum för årsstämman 2022, årsredovisningens tillgänglighet samt förslag till resultatdisposition. I övrigt inga förändringar.

RhoVac AB (”RhoVac”) offentliggör härmed, 11 februari 2022, delårsrapporten avseende det fjärde kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.rhovac.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Helåret (2021-01-01 – 2021-12-31)

Fjärde kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31)

Rörelseintäkterna under året utgörs huvudsakligen av anslaget från EUs innovationsfond Horizon 2020. Bolagets kostnader har som förväntat ökat successivt under 2021 med det stigande antalet rekryterade patienter i fas IIb-studien (BRaVac). Behandlingen i studien, som är fullrekryterad sedan i september 2021, kommer dock att avslutas under kvartal 1 2022, vilket avsevärt kommer att reducera kostnaderna framöver. Bolagets kassa, samt nettot av övriga kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder, uppgick vid årsskiftet till drygt 40 miljoner SEK, med kort tid kvar till utläsning av fas IIb-studien i H1 2022. Styrelsen bedömer det ändå som lämpligt att stärka bolagets kassa innan resultatet av fas IIb finns till handa, sannolikt i maj/juni (Primary Outcome). Denna kapitalanskaffning kommer att ske, som tidigare meddelats, med ett fullt ut garanterat konvertibelerbjudande som tillåter aktieägare att med företräde teckna konvertibler till ett sammanlagt värde om 25 MSEK. Det maximala antalet emitterade aktier vid full konvertering kommer att vara 625 000, vilket skulle komma att utgöra 3,2% av total aktievolym. Konvertibeln ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att konvertera lånet till aktier till ett pris på 40 SEK/aktie under juni/juli 2022, efter att resultatet från fas IIb-studien finns tillhanda. Bolaget menar att detta är ett förmånligt erbjudande och fördelen för bolagets del är att det inte riskerar att behöva genomföra en full emissionsprocess efter att studieresultaten finns tillhanda. RhoVac kan med den här lösningen i stället, vid positivt studieresultat, behålla fullt fokus på förberedelser för fas III och förhandlingar med möjliga förvärvare eller licenstagare. I det fall lånet ej konverteras, löper det med 10% ränta per år, med en låneperiod på upp till ett år.

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller ”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

Väsentliga händelser under 2021

Första kvartalet

Andra kvartalet

Tredje kvartalet

Fjärde kvartalet

Väsentliga händelser efter periodens utgång

VD ANDERS MÅNSSON HAR ORDET

RhoVacs fas IIb-studie i prostatacancer, BRaVac, närmar sig nu målsnöret och vi räknar med att all behandling är avslutad och att samtliga patienters data är inrapporterad och kontrollerad till slutet av april i år. När detta har skett kommer bolaget att kommunicera att det har nått s.k. ”Database Lock”. Därefter går det cirka en månad innan vi har de primära resultaten av studien. Ytterligare subgruppsanalyser och kompletterande resultat kan komma under sommaren. Även om vi inte kommer att veta vilket resultat som uppnåtts avseende primär endpoint förrän uppskattningsvis i slutet av maj, är det viktigt, inte minst mot bakgrund av tidigare positiva resultat, att planera för framgång. Därför har bolaget beslutat att stärka sin kassa via en fullt ut garanterad konvertibellösning som erbjuds med företräde för aktieägarna i mars i år. Denna lösning beskrivs mer fullständigt i ett tidigare pressmeddelande. Den grundläggande tanken är att erbjuda aktieägarna möjligheten till en värderingsuppsida vid positiva studieresultat. Detta sker genom att bolaget erbjuder en rätt, men inte skyldighet, att konvertera lånet till aktier till ett i förväg bestämt pris på 40 SEK/aktie, efter att det primära studieresultatet är känt. För bolaget är det en stor fördel att känna att kassan tillåter rådrum för att förbereda inför fas III, och för att samtidigt förhandla med möjliga förvärvare eller licenstagare vid positiva studieresultat, utan att eventuellt behöva säkra kapitalanskaffning mitt i den processen.

Det fjärde kvartalet 2021 präglades av att fas IIb-studien, BRaVac, fortlöpte fullrekryterad och vi närmar oss nu målsnöret för en studie som startade redan i slutet av 2019. Det har varit en utmanande period, i mångt och mycket karakteriserad av de hinder som pandemin ställt i vår väg. Men vi har fortsatt oförtrutet, löst problem allt eftersom de uppkommit, och funnit vägar att ta oss fram, och nu är vi inne på de allra sista månaderna för BRaVac. Det har inte varit lätt, men vi har klarat det, och här är vi nu på upploppet. Ett stort tack riktas till samtliga som varit med och bidragit till att vi nu har målet i sikte!

I kvartal fyra presenterade vi också resultat från 3-års-uppföljningen av fas I/II-studien, och dessa resultat får sägas vara så goda som vi någonsin kunde ha väntat oss – inga patienter i klinisk progress, och tecken på ett starkt RhoC-specifikt immunsvar efter tre år, kanske till och med starkare än vi hade vågat hoppas. Vi arbetar vidare med uppföljningsanalyserna och hoppas på att de mer fullständiga resultaten kommer att publiceras i fackpress under året.

Vid sidan av de kliniska studierna rör sig också våra kompletterande prekliniska experiment framåt, och en sammanställning av resultaten av dessa förväntas också kunna kommuniceras ungefär samtidigt med de fas IIb-resultaten. Även vad gäller dessa resultat hoppas vi på publikation i fackpress under året. Under kvartal fyra kunde vi glädjande nog även bekräfta vår läkemedelskandidats vetenskapliga namn: onilcamotide.

Sist men inte minst har vi anlitat Stifel, en ansedd internationell investeringsbank, som vår rådgivare i den eftersträvade transaktionen – ett förvärvs- eller ett eller flera licensavtal baserat på positiva resultat i fas IIb (BRaVac). Vi räknar med att ha stor hjälp av Stifels kontaktnät i onkologiområdet, inte minst i USA, och naturligtvis som finansiell rådgivare i de förhandlingar som förhoppningsvis kommer igång till sommaren. Under december och januari har digitala möten med potentiella partners hållits tillsammans med Stifel. Vi är många som nu väntar med spänning på konklusionen av BRaVac.