RhoVac AB ställer in planerad extra bolagsstämma

Sep 16, 2022

RhoVac AB har idag, 16 september 2022, beslutat att ställa in den extra bolagsstämma som planerats till den 3 oktober 2022. Kallelsen till stämman offentliggjordes den 26 augusti 2022.

RhoVac AB har sedan det negativa resultatet från den avgörande kliniska fas IIb-studien presenterades i maj 2022, som ett alternativ till en frivillig likvidation av bolaget, undersökt möjligheter till ett samgående med något annat bolag och parallellt analyserat resultatet från den kliniska studien mer i detalj. Möjligheten till samgående utvärderas fortfarande och styrelsen bedömer inte att frågan är utredd tillräckligt för att kunna ställa ett slutligt förslag till en extra bolagsstämma. För att ge bolaget mer tid att grundligt utvärdera alla möjligheter att driva verksamheten vidare i någon för aktieägarna attraktiv form, har styrelsen beslutat att ställa in den planerade extra bolagsstämman för att istället sammankalla en extra bolagsstämma vid en senare tidpunkt. Styrelsens bedömning i dagsläget är att en extra bolagsstämma kommer att kunna hållas under innevarande år och avser att återkomma med vidare information när sådan föreligger.


Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-16 07:59 CET.