Prekliniska fynd stödjer den potentiella användningen av RhoVacs läkemedels-kandidat, onilcamotide, i flera cancerformer

May 18, 2022

RhoVac AB (“RHOVAC”) tillkännager idag, 18 maj 2022, prekliniska resultat från samarbetet med St. John’s Research Institute (SJRI), en enhet inom CBCI Society for Medical Education, i Bangalore, Indien. Resultaten stödjer den potentiella användningen av onilcamotid i flera cancerindikationer. Resultaten identifierar det avgörande MHC-II-uttrycket i fler tumörceller än vad som tidigare var känt, och de visar också samlokalisering av MHC-II-receptorerna och onilcamotides målprotein, RhoC.

För att ett T-cellsbaserat cancervaccin ska fungera måste det kunna inducera T-cell-igenkänning och eliminering av celler som uttrycker ett eller flera målproteiner (antigener). Dessa presenteras vanligtvis av cellerna antingen via receptorer som kallas MHC-I eller MHC-II. RhoVacs cancervaccinkandidat, onilcamotide, drivs övervägande av T-celler av typen CD4+, och dessa celler kräver att antigenet presenteras av MHC-II-receptorer. Det prekliniska studiesamarbetet med Dr Sweta Srivastava, en fakultet inom St. Johns National Academy of Health Sciences (St. John's Research Institute), CBCI, har nu visat att dessa typer av receptorer (MHC-II) finns i många olika former av cancerceller, och att RhoC verkar vara samlokaliserat med dessa receptorer på cellytan. Resultaten tyder på att onilcamotide fungerar vävnadsagnostiskt, d.v.s. att läkemedelskandidaten kan användas i flera olika cancertyper. Uppgifterna har till och med dokumenterat förekomsten av MHC-II-receptorer i fler typer av cancer än tidigare känt. För referens bifogas en länk till en första artikel om fynden här:https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.05.15.492002v1.full.pdf.

RhoVacs VD, Anders Månsson, kommenterar: "Vi är mycket glada över att dessa fynd sammanfaller med tidigare prekliniska resultat som visar på möjligheterna till bred användning av onilcamotide i flera cancertyper, förutsatt att vi också får en klinisk bekräftelse på konceptet för dess användning vid prostatacancer i den pågående fas IIb-studien. Om resultaten blir vad vi hoppas på - och det kommer vi att få reda på snart – har vår läkemedelskandidat en enorm potential för användning i många olika cancerformer framöver.”


Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-18 18:11 CET.