RhoVac AB meddelar utfall i genomförd företrädesemission av units

Apr 05, 2022

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag, den 5 april 2022 att teckningsperioden i RhoVac:s  företrädesemission av units bestående av konvertibler, där även allmänheten fick möjlighet att teckna units, avslutades den 31 mars 2022. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 93,3 procent av befintliga aktieägare och allmänheten. Detta innebär att det vederlagsfria garantiåtagande som Bolaget avtalat om med M2 Asset Management AB aktiveras till cirka 6,7 procent. RhoVac tillförs således cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden stärker Bolagets kassa vilket styrelsen bedömt som en nödvändig åtgärd för det fall att RhoVacs läkemedelskandidat onilcamotide visar positiva resultat i den nu pågående fas IIb-studien. Vid positiva resultat ger en stärkt kassa goda förutsättningar för RhoVac att förhandla fram ett, för Bolagets ägare, gynnsamt licens- eller förvärvsavtal. Resultat från fas IIb-studien väntas i maj/juni 2022. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 5 april 2022.

Teckning, tilldelning och betalning

Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 25 MSEK, inklusive aktiverat garantiåtagande motsvarande cirka 1,7 MSEK. Total teckningsgrad (exklusive garantiåtagande) motsvarar cirka 93,3 procent, varav cirka 79,2 procent tecknats med stöd av uniträtter och cirka 14,1 procent utan stöd av uniträtter. Den vederlagsfria garantin aktiveras till cirka 6,7 procent, innebärande att samtliga 624 494 konvertibler emitteras genom företrädesmissionen. RhoVac tillförs därmed cirka 25 MSEK före emissionskostnader om totalt cirka 1 MSEK (ingen garantiersättning utgår). Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det memorandum som offentliggjorts av Bolaget i samband med företrädesemissionen. De tecknare som tilldelas units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, den 5 april 2022. Tilldelade units utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Konvertibler

Handel med betald tecknad unit (BTU)

Handel med BTU pågår på Spotlight Stock Market till och med den dag då företrädesemissionen registrerats på Bolagsverket. Registrering är beräknad att ske i slutet av april 2022.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med företrädesemissionen har RhoVac anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.


Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-05 08:53 CET.