Kommuniké från årsstämma onsdagen den 18 maj i RhoVac AB

May 18, 2022

Idag, den 18 maj 2022, hölls årsstämma i RhoVac AB, org. nr. 559037–2271. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) stycken samt att ingen styrelsesuppleant ska utses.

Stämman beslutade att en (1) revisor och ingen revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sex (6) prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera tre (3) prisbasbelopp till ordinarie styrelseledamöter vilka inte är anställda i bolaget.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
Stämman beslutade att Cristina Glad, Gunnar Gårdemyr, Lars Hedbys, Lars Höckenström och Anders Ljungqvist omväljs som styrelseledamöter. Stämman beslutade att Gunnar Gårdemyr omväljs som styrelseordförande.

Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Magnus Andersson, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antalet aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

Lund i maj 2022
RhoVac AB
STYRELSEN