CHOSA Oncology AB - Bokslutskommuniké januari-december 2023

Feb 29, 2024

Sammanfattning av delårsrapport 12 månader (2023-01-01 - 2023-12-31)
• Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 73 TSEK (0)
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -23 752 TSEK (-1 167)
• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,37 SEK (-0,14)
• Koncernens soliditet uppgick till 89,6% (97,6)

 

Fjärde kvartalet (2023-10-01 – 2023-12-31)
• Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 3 TSEK (0)
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 630 SEK (-1 078)
• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,11)

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023
• 13 oktober - CHOSA Oncology AB genomför en riktad emission om 1,55 MSEK för att
ytterligare öka verksamhetsutvecklingsaktiviteterna.
• 1 december - CHOSA Oncology AB erhåller en skattekredit på 7,8 MSEK

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Inga händelser