RhoVac AB presenterar delårsrapport Q1 2022

May 05, 2022

RhoVac AB (”RhoVac”) offentliggör härmed, 5 maj 2022, delårsrapport för det första kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.rhovac.com). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Första kvartalet (2022-01-01 – 2022-03-31)

Under första kvartalet nådde vi vårt mål i fråga om antalet färdigbehandlade patienter i fas IIb-studien, BRaVac., Behandlingen avslutades därmed, och det omfattande arbetet med att granska, verifiera och bearbeta data för att kunna presentera ett resultat (primary endpoint) i närheten av månadsskiftet maj/juni inleddes. Under kvartal 1 genomfördes också en företrädesemission av konvertibler som under april kom att stärka kassan med ytterligare 25 miljoner SEK brutto. Med detta tillskott menar RhoVac ha försäkrat sig om förmågan att genomföra de avslutande aktiviteterna i BRaVac-studien samt andra mindre utvecklingsprojekt, genomföra preliminära förberedelser för fas III, och vid lyckosamma resultat genomföra en exitförhandling, en process som sannolikt tar resten av 2022.  

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller ”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

Första kvartalet

Väsentliga händelser efter periodens utgång

VD Anders Månsson har ordet

RhoVacs avgörande fas IIb-studie i prostatacancer, BRaVac, närmar sig nu ett färdigställande, och vi räknar med att ha de primära resultaten i närheten av månadsskiftet maj/juni. Ytterligare subgruppsanalyser och kompletterande resultat kommer under sommaren. Även om vi inte vet ännu vilka resultat som uppnåtts avseende primary endpoint, är det viktigt, inte minst mot bakgrund av tidigare positiva resultat, att planera för framgång. Därför har bolaget genomfört en emission av konvertibler som tillförde RhoVac ytterligare 25 miljoner SEK brutto under april. Konvertibeln erbjuder en ägare rätt, men inte skyldighet, att konvertera lånet till aktier till ett i förväg bestämt pris på 40 SEK/aktie, i juni/juli, efter att det primära studieresultatet är känt. För bolaget är det en stor fördel att känna att kassan tillåter rådrum för att förbereda inför fas III, och för att samtidigt förhandla med möjliga förvärvare eller licenstagare vid positiva studieresultat, utan att behöva säkra kapitalanskaffning mitt i den processen.

I det första kvartalet 2022 avslutades behandlingen i BRaVac på samtliga centra. Därefter har ett gediget arbete vidtagits för att kontrollera och verifiera alla patientdata och säkra att de matas in korrekt i databasen. Parallellt med detta arbete programmeras och testas i skrivande stund de statistiska beräkningsmodellerna. Nästa steg i detta arbete handlar om de slutgiltiga beräkningarna och kvalitetskontrollen av dessa, något som ska utmynna i primära resultat (primary endpoint) i närheten av månadsskiftet maj/juni.  Med de primära resultaten framme, kommer det att beslutas om ytterligare djupgående analyser, eventuellt på subpopulationer, och dessa resultat beräknas komma under sommaren. Under sommaren kommer också de kompletterade pre-kliniska resultaten att vara framme, och vi räknar med dessa kommer att resultera i publikationer i vetenskaplig fackpress.

Under förutsättning att vi får positiva primära resultat i fas IIb-prövningen kommer en strukturerad affärsprocess att inledas tämligen omgående i syfte att attrahera bud från flera olika intressenter. För att dra igång denna process kommer jag att delta i kongressen BIO International i San Diego, 13-16 juni. Denna kongress är en av läkemedelsindustrins största ”marknadsplatser” för förvärvs- och licensdiskussioner, och det är givetvis perfekt timing att våra primära resultat blir klara enbart veckan/veckorna innan detta möte. Även om vi inleder affärsprocessen snabbt får vi nog räkna med att säkerställandet av en affär, givet positiva resultat, tar resten av året, eller kanske till och med en bit in i nästa år. Det bästa för processens resultat vore ju att det vore många om budet, men det skulle också kunna göra att processen kan ta lite längre tid än annars, men vi har förberett oss på allt med konvertibelemissionen. Vi är helt övertygade om att vi har rätt förhandlingsteam ombord, och vi ska göra allt vi kan för att säkra bästa möjliga avtal, baserat på de resultat vi får ut av BRaVac.

Några ord bör också ägnas åt omvärldssituationen. Efter att vi med framgång övervunnit de stora utmaningarna med att färdigställa en stor klinisk prövning mitt under en pandemi, kom så utmaningarna med effekterna av Rysslands nya anfallskrig mot Ukraina som inleddes i kvartal 1, och de världspolitiska spänningar och världsekonomiska effekter som redan följer i krigets spår. Många branscher kommer säkert att drabbas redan på kort sikt av dessa ekonomiska effekter, men vi räknar med att läkemedelsbranschen generellt, och RhoVac självt, står stadigt i stormen. Branschen är inte särskilt konjunkturkänslig, kampen mot cancer står högt i prioritetslistan, och med den senaste konvertibelfinansieringen i bagaget räknar vi inte med ytterligare kapitalbehov för att fullgöra vårt uppdrag.

I samband med analysen av omvärldssituationen vill jag också peka på det oerhört positiva i att RhoVac igen blivit uppmärksammat i internationell press. Som tidigare meddelats, publicerades i brittiska The Daily Telegraph nyligen en artikel på temat innovation i prostatacancer, i vilken RhoVac och onilcamotide omnämns som ett exempel på hoppingivande innovation i området tillsammans med några andra av storbolagens innovationer. Starkt för att vara ett litet svensk biotech-bolag att göra sig gällande i sådana sammanhang tycker jag, och det bådar gott!