CHOSA Oncology AB senarelägger publiceringen av delårsrapporten för fjärde kvartalet 2024

Feb 08, 2024

CHOSA Oncology AB har idag, 8. februari 2024, beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten avseende fjärde kvartalet. Tidigare aviserad tidpunkt för publicering var fredagen den 9. februari, 2024. Nytt datum för publicering är torsdag den 29. Februari, 2024.

Bolagets resultat under det fjärde kvartalet har legat i linje med förväntningarna och förblir i enlighet med den fastställda finansiella planen. Företagets verksamhet har genomförts i linje med prognoser och nuvarande drift är säkerställd till och med fjärde kvartalet 2024. Förseningen i publicering av kvartalsrapporten hänförs enbart till oförutsedda administrativa omständigheter som faller utanför omfattningen av Bolagets kontroll.


Denna information är sådan som Chosa Oncology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-08 17:20 CET.