Komplettering: RhoVac planerar för en fullt garanterad företrädes­emission av konvertibler, för att finansiera aktiviteter som följer av ett positivt resultat i den kliniska fas IIb-studien

Feb 09, 2022

Komplettering: Bilaga infogad till föregående pressmeddelande. RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag, den 9 februari 2022, att styrelsen avser att besluta om verkställande av en företrädesemission av ett konvertibelt lån (”Det Planerade Erbjudandet”) om ca. 25 M SEK i mars/april 2022. Det Planerade Erbjudandet garanteras vederlagsfritt genom skriftligt avtal av RhoVacs största aktieägare, M2 Asset Management AB. Syftet med Det Planerade Erbjudandet är att ytterligare säkerställa att företaget har tillräcklig finansiell styrka för att optimalt genomföra förhandlingar och andra aktiviteter som avslutandet av uppföljningen av fas IIb-studien, givet positiva studieresultat. Dessa resultat förväntas i maj/juni 2022, och deltagare i Det Planerade Erbjudandet kan i juni/juli konvertera lånet till aktier till ett pris av 40 SEK/aktie. Vid full konvertering skulle de emitterade aktierna motsvara 3,2 % av total aktievolym.

Det Planerade Erbjudandet kommer att riktas till samtliga aktieägare och garanteras fullt ut av RhoVacs största aktieägare, Rutger Arnhult, genom hans bolag M2 Asset Management AB. Garanten får ingen ersättning för garantiåtagandet. Det konvertibla lånet löper med en fast årlig ränta på 10 % och om lånet inte konverterats till aktier kommer lånet att betalas tillbaka i sin helhet inom ett år. Det Planerade Erbjudandet ger således deltagarna rätt, men inte skyldighet, att konvertera lånet till aktier till ett pris av 40 SEK/aktie i juni/juli 2022, efter att det primära resultatet av den kliniska fas IIb-studien är känt. Lösningen är specifikt utformad för att erbjuda befintliga aktieägare en möjlighet att dra nytta av en förväntad värdeökning, som följer av framgångsrika studieresultat. Detta sker genom möjligheten att konvertera lånet till aktier till det förutbestämda priset på 40 SEK/aktie oavsett börskurs vid det tillfället efter att de primära resultaten av studien presenterats, vilket förväntas ske i maj/juni 2022. För företaget är fördelen att detta utesluter ett potentiellt behov av kapitalanskaffning senare, något som annars kanske måste ske samtidigt som bolaget förhandlar och genomför de uppföljningsaktiviteter som följer vid positiva studieresultat. En preliminär tidslinje för konvertibelemissionen finns i bifogad bilaga.

RhoVac startade den kliniska fas IIb-studien (BRaVac) med företagets läkemedelskandidat, RV001 (onilcamotide), sent 2019, i prostatacancerpatienter med ett biokemiskt recidiv (en ökning av PSA) efter kurativt syftande behandling. I november 2020 tilldelades RhoVac ett ”snabbspår” (Fast Track Designation) av FDA för sin läkemedelskandidat i denna cancerindikation. RhoVac uppskattar sig för närvarande kunna slutföra studien och presentera dess primära resultat i maj/juni 2022. Syftet med studien är att visa att RV001 (onilcamotide) signifikant kan förebygga eller fördröja progression hos denna stora patientgrupp för vilken ingen standardterapi är tillgänglig idag. Vid positiva fas IIb-resultat avser RhoVac att förhandla fram ett förvärvs- eller licensavtal med ett företag som har bästa möjliga kapacitet för fas III-utveckling i prostatacancer, för utveckling i andra områden, och för en framgångsrik lansering av läkemedlet.

RhoVac VD, Anders Månsson, kommenterar: Det råder enhällighet i styrelsen om att det är bäst att stärka bolagets kassa något innan man påbörjar förhandlingarna, och genomför den fas IIb-uppföljning, som skulle följa vid ett positivt studieresultat. När vi gör detta vill vi samtidigt erbjuda aktieägarna möjligheten att ytterligare ta del av en förväntad värdeökning som kan komma vid positiva studieresultat, genom att erbjuda möjligheten att konvertera lånet till aktier, till 40 SEK/aktie, efter att studieresultatet är känt, oavsett marknadspriset på aktien vid den tidpunkten. Därför menar vi att detta är en win-win-lösning för både företaget och dess aktieägare."

Bilaga – Preliminär tidsplan för nyemission av konvertibla lån

Observera att tidslinjen nedan är preliminär och kan komma att ändras.
4 mars 2022 – Styrelsemöte för att besluta om företrädesemission av konvertibla lån

11 mars 2022 – Avstämningsdag hos Euroclear för att erhålla uniträtter
17 mars 2022 – Teckningstid inleds
28 mars 2022 – Sista dag för handel med uniträtter
31 mars 2022 – Teckningstid avslutas
5 april 2022 – Pressmeddelande angående resultatet av företrädesemissionen

Juni/juli (datum kommer att bekräftas), 2022 – Konverteringsperiod


Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-09 09:31 CET.