RhoVac AB presenterar delårsrapport Q2 2022

Aug 26, 2022

RhoVac AB (”RhoVac”) offentliggör härmed, 26 augusti 2022, delårsrapport för det andra kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.rhovac.com). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Halvåret (2022-01-01 – 2022-06-30)

Andra kvartalet (2022-04-01 – 2022-06-30)

I slutet av andra kvartalet presenterades de primära resultatet av BRaVac, och de var dessvärre nedslående. Onilcamotide visade sig inte vara bättre än placebo i att minska risken för progress i prostatacancer efter lokal behandling , och därmed gick en synnerligen väl förberedd exitprocess med ett flertal intressenter i stöpet. RhoVac utesluter inte i skrivande stund att man kan hitta något i de fullständiga resultaten som kan motivera vidare studier i en undergrupp, men i bästa fall handlar det då om nya fas II-studier, och läkemedelskandidaten är långt ifrån klar för fas III och därmed inte föremål för den exitprocess som låg klar. Om inga ljuspunkter står att finna i den djupare analysen av resultaten med hänsyn tagen också till undergrupper av patienter, återstår ett av två alternativ för bolaget. Antingen ett sammangående med annat bolag som har en verksamhet till vilken RhoVac med sin börsplats på Spotlight skulle ha något att erbjuda, eller en frivillig likvidation av bolaget som skulle innebära att bolaget realiserar sina tillgångar, betalar av sina skulder, och betalar tillbaka nettobehållning därefter till aktieägarna. RhoVac kommer att kalla till en extra stämma under början av hösten för beslut om bolagets framtid.

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller ”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022

Andra kvartalet

Väsentliga händelser efter periodens utgång

VD ANDERS MÅNSSON HAR ORDET

RhoVacs avgörande fas IIb-studie i prostatacancer, BRaVac, misslyckades med att ge stöd för hypotesen att onilcamotide minskar risken för progress i prostatacancer efter lokal behandling i botande syfte. Så kan man i en enda mening dessvärre beskriva var RhoVac står nu med sitt enda kliniska projekt, RV001. Och detta förklarar också det veritabla kursras som aktien utsattes för strax efter beskedet i slutet av maj. Finns det då inget hopp i data? Möjligen, vi analyserar i skrivande stund fortfarande data i undergrupper av alla de patienter som deltog i studien för att se om vi kan hitta något som motiverar vidare utveckling i en klart definierbar undergrupp. Hittills har vi dock inte funnit något konkret, och det hopp som är kvar står huvudsakligen till immunologiskt identifierbara typer (så kallade HLA-typer). Det ska dock stå klart att även om vi skulle hitta en positiv tendens i dessa data är det bästa tänkbara utfallet att det motiverar nya fas II-studier. Vår läkemedelskandidat är inte redo för fas III, och en ny exitpunkt, om den är möjlig, ligger i så fall flera år fram i tiden. Därför har jag tagit konsekvenserna av den uppkomna situationen och lämnat in min avskedsansökan till styrelsen, och jag lämnar bolaget 31 augusti.   

Många ställer sig frågan hur det kunde gå så illa i studien när de tidigare resultaten var så bra, och det kan tyckas vara en rimlig fråga. Dock, måste man konstatera att detta med att en fas II-studie inte är framgångsrik nog för att motivera fas III-studier är ett öde som BRaVac-studien delar med mer än hälften av alla fas II-studier inom onkologi, och jag har också vid upprepade tillfällen varit smärtsamt tydlig med att vår studie var en 50/50-chansing på pappret.

Men man kan ju inte veta innan man testar. Vi hade en i grunden väl underbyggd hypotes om att ett RhoC-baserat cancervaccin i monoterapi skulle kunna motverka metastasering genom att eliminera enstaka metastatiska celler eller mikrometastaser, och på så sätt förhindra snarare än att behandla metastaser när de väl etablerat sig och börjat växa. Det var en god hypotes som krävde att testas. Om det hade fungerat hade det sannolikt medfört ett verkligt genombrott i prostatacancer och kanske även i många andra typer av cancer på sikt. Vi trodde tillräckligt på hypotesen för att ge den en chans, och vi var inte ensamma. Opinionsledare inom prostatacancer trodde på den, immunologisk expertis trodde på den, det Europeiska Innovationsrådet trodde tillräckligt på hypotesen för att ge oss ett forskningsanslag på ca. 27 M SEK och de regulatoriska myndigheterna trodde på den, inte minst FDA som gav oss ett snabbspår. Kanske var hypotesen inte helt fel ändå? Kanske kan ett RhoC-baserat cancervaccin i monoterapi motverka progress i prostatacancer, bara inte just den molekyl, onilcamotide, som vi hade valt ut som vårt antigen? Kanske behövs trots allt kombinationsterapi, till exempel i form av samtidig behandling med checkpoint-hämmare, som hjälper immunförsvaret att agera mer kraftfullt mot cancercellerna? Hur som helst, vi hade en god underbyggd hypotes, vi var tvungna att testa, och ångrar inget.

Efter det nedslående primära studieresultatet har vi agerat ansvarsfullt och resolut. Vi har stoppat all uppföljning i studien, minskat personal och konsultverksamhet, och därmed dragit ned dramatiskt på kostnaderna. Vi har sonderat terrängen angående bolag som möjligen kunde tänka sig ett sammangående med RhoVac, och vi har haft långtgående diskussioner med två parter, men inte kunnat nå en uppgörelse. Alternativet som kvarstår är förmodligen en frivillig solvent likvidation som kommer att beslutas av en extra bolagsstämma. Den goda nyheten i det trista sammanhanget är ändå att RhoVac är solvent, vilket innebär att bolaget kommer att kunna betala tillbaka sina skulder, inkluderat konvertibellånet där en del betalas tillbaka i förtid, och därefter ha pengar kvar att betala tillbaka till aktieägarna vid en eventuell frivillig likvidation, om inga andra vägar fram synes bättre förstås.       

/ Anders Månsson – VD, RhoVac AB