Idag inleds teckningstiden i RhoVac AB:s företrädesemission

Mar 17, 2022

Idag, 17 mars 2022, inleds teckningstiden i RhoVac AB:s (”RhoVac” eller ”Bolaget”) emission av units (bestående av konvertibler) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds att teckna units. Teckningstiden löper till och med den 31 mars 2022. Företrädesemissionen förväntas tillföra Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader och är vederlagsfritt garanterad i sin helhet av RhoVacs största aktieägare, M2 Asset Management AB. Syftet med Företrädesemissionen är att stärka RhoVac finansiellt inför de förhandlingar och aktiviteter som väntas följa vid ett positivt resultat från RhoVacs pågående fas IIb-studie. Resultat förväntas i maj/juni 2022 och deltagare i Företrädesemissionen kan från och med 15 juni till och med 15 juli 2022 konvertera lånet till aktier till ett pris om 40 SEK per aktie. Vid full konvertering skulle de nyemitterade aktierna motsvara en utspädning om cirka 3,2 procent. Memorandum och teaser hålls tillgängliga via Bolagets (www.rhovac.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se), Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Anmälningssedlar finns att tillgå på Nordic Issuing AB:s hemsida. Härutöver finns möjlighet att teckna units med BankID på Nordic Issuing AB:s hemsida.

Bakgrund och motiv

RhoVac utvecklar läkemedelskandidaten onilcamotide (tidigare benämnd RV001) för att specifikt förhindra eller fördröja utvecklingen av avancerad prostatacancer hos prostatacancerpatienter som redan genomgått lokal behandling i botande syfte.

RhoVacs läkemedelskandidat har passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att onilcamotide har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig stabilt över tid i senare uppföljningar. Inga patienter hade vidareutvecklat sjukdomen vid treårsuppföljningen. Under första halvåret 2022 beräknas RhoVac slutföra en klinisk fas IIb-studie (BRaVac).

Den pågående BRaVac-studien omfattar fler än 180 prostatacancerpatienter och genomförs i Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland, Storbritannien och USA. I november 2020 tilldelades onilcamotide ett "snabbspår" (Fast Track Designation) av amerikanska FDA och primära resultat från studien förväntas komma i maj eller juni 2022. Vid ett positivt utfall, där läkemedelskandidaten onilcamotide uppvisar en signifikant effekt på sjukdomsutvecklingen, är RhoVacs plan att förhandla fram ett förvärvs- eller licensavtal med ett företag som har bästa möjliga kapacitet för fas III-utveckling i prostatacancer och för en framgångsrik lansering av läkemedlet. Även förmågan att utveckla onilcamotide för andra indikationer kommer att bedömas i valet av företag.

För att ha bästa möjliga förutsättningar när Bolaget går in i förhandlingar genomför Bolaget nu en kapitalisering i form av Företrädesemissionen. Genom att trygga finansieringen inför en eventuell förhandlingsperiod kan RhoVac vara en uthållig och stark part i förhandlingar och verka för att Bolaget når ett avtal som är så gynnsamt som möjligt för aktieägarna.

Företrädesemission av units bestående av konvertibler

Styrelsen i RhoVac beslutade den 4 mars 2022 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2021 att emittera 624 494 konvertibler till ett nominellt belopp om 40,00 SEK per konvertibel. Konvertiblerna tecknas i units till ett pris om 80,00 SEK per unit. Varje (1) unit innehåller två (2) konvertibler. Den beslutade företrädesmissionen av units garanteras vederlagsfritt i sin helhet och kommer således att tillföra Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1 MSEK. Genom de medel Bolaget tillförs efter emissionskostnader, totalt cirka 24 MSEK netto, är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

Målsättningar 2022–2023

Operativa och organisatoriska målsättningar

Vid positivt utfall av fas IIb-studien:

Vid negativt utfall av fas IIb-studien:

Erbjudandet i sammandrag

Konvertibler:

Viktiga datum

Övrig information

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum, och teaser avseende Företrädesemissionen finns tillgängliga via Bolagets (www.rhovac.se) och Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor senast i samband med teckningstidens inledande. Anmälningssedel finns tillgänglig via Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) hemsida.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har RhoVac anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.