Kallelse till årsstämma i Chosa Oncology AB

Apr 30, 2024

Aktieägarna i Chosa Oncology AB, org.nr 559037-2271, kallas till årsstämma fredagen den 31 maj 2024 kl. 13.00 på Medicon Village i huvudbyggnaden The Spark, konferensrum Collaboraction, Scheeletorget 1, Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast måndagen den 27 maj 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats (www.chosaoncology.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut

a)       om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b)      om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c)       om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 3. Val av styrelse och revisor.
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 5. Stämman avslutas.

 

Beslutsförslag

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Den större aktieägaren Buhl Krone Holding ApS (”Förslagsställaren”) föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b): Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Förslagsställaren föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Förslagsställaren föreslår att styrelseordföranden ska erhålla ett styrelsearvode uppgående till 150 000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år) för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att styrelseledamöterna ska erhålla 75 000 kronor vardera (oförändrat jämfört med föregående år) för samma period. Styrelsearvode ska dock inte utgå till Claus Frisenberg Pedersen och Ulla Hald Buhl.

Förslagsställaren föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11: Val av styrelse och revisor

Förslagsställaren föreslår att Neil Goldsmith, Ingrid Atteryd Heiman, Claus Frisenberg Pedersen och Ulla Hald Buhl omväljs som styrelseledamöter, att Morten Myrhøj väljs som ny styrelseledamot och att Ingrid Atteryd Heiman väljs som ny styrelseordförande. Den nuvarande styrelseordföranden Lars Hedbys frånträder i samband med årsstämman.  

Morten Myrhøj, född 1967, har en masterexamen i affärsjuridik från Aalborg universitet 1993 och har 20 års erfarenhet från den finansiella sektorn (främst som M&A-rådgivare för börsnoterade bolag) och 10 års erfarenhet från fastighetsbranschen som VD och ägare av ett medelstort fastighetsbolag. Därutöver har Morten agerat affärsängel och finansiell rådgivare för små och medelstora danska företag.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Drosbjerg Viby J. A/S, Grønningen Strib A/S, H. N. Clausens Gade Aarhus A/S, Markedsgade Hjørring A/S, PlusEjendomme A/S och Rosenvænget Skødstrup A/S. Styrelseledamot i PlusEjendomme Invest ApS, SC Administration A/S och Skøjtehaven Holding A/S. Verkställande direktör i Skøjtehaven Holding A/S. Medlem i ledningsgruppen i BC Gold ApS,  Komplementaranpartsselskabet Sporparken, Myrhøj & Dahl ApS, Myrhøj 1 ApS, MYRHØJ ApS, MYRHØJ HOLDING ApS, MYRHØJ INVEST ApS, Skøjtehaven ApS, Skøjtehaven Byg ApS, Skøjtehaven Randers ApS, Sporparken, Randers P/S och Toffee ApS.

Morten Myrhøj innehar 836 120 aktier i bolaget och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till Chosa Oncology och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare. 

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets webbplats (www.chosaoncology.se).

Förslagsställaren föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut i frågan under punkten 12 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund samt på bolagets webbplats (www.chosaoncology.se) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antalet aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 70 944 146 stycken, efter registrering av den riktade emission av aktier som styrelsen beslutade om den 3 april 2024. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.        

___________________

 

Lund i april 2024

Chosa Oncology AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Buhl Jensen, CEO
Peter@chosa.bio
+ 45 21 60 89 22

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2024.