Press Release

RhoVacs cancervaccin uppmärksammas i The Daily Telegraph

Apr 13, 2022

Lund, 13 april, 2022. I en artikel i The Daily Telegraph med titeln The breakthrough year for prostate cancer som publicerades tidigare i veckan beskrivs olika behandlingar mot prostatacancer. RhoVacs cancervaccin Onilcamotide presenteras tillsammans med fem andra utvalda behandlingar. Vaccinet utmärker sig bland de övriga behandlingarna genom att det är ämnat att skydda behandlade prostatacancerpatienter mot metastaser, något som RhoVacs vaccin är ensamt om inom prostatacancerbehandling.

“Onilcamotide kan utgöra ett paradigmskifte inom prostatacancer. Resultaten av vår kliniska fas IIb studie förväntar vi oss kunna presentera i maj-juni i år. Om resultatet av den kliniska studien är positiva talar flera faktorer för fortsatt, stort intresse från Big Pharma att ta produkten vidare mot marknaden genom in-licensiering eller förvärv av RhoVac”, säger Anders Månsson, vd på Rhovac.

RhoVacs prostatacancervaccin har så kallat ”Fast Track Designation” hos FDA, något som påskyndar den regulatoriska processen. En nyligen genomförd sammanställning visat att behovet av ett vaccin inom andra cancerformer än prostatacancer också är stort. Det finns goda, vetenskapliga grunder för att vaccinet är agnostiskt, det vill säga om det visar sig fungera för att skydda den studerade patientgruppen mot metastaser, så talar mycket för att det kommer att fungera även inom andra cancerformer.

I förra veckan offentliggjorde RohVac utfallet av en företrädesemission av units som stärkte kassan med cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Vid positiva resultat ger denna stärkta kassa goda förutsättningar för RhoVac att förhandla fram ett gynnsamt licens- eller förvärvsavtal.

I artikeln i The Daily Telegraph, skriven av den välrenommerade vetenskapsjournalisten David Cox, är två av fem behandlingar läkemedelsbehandlingar som förbättrar existerande terapier, en behandling bygger på radionukleotider och riktas mot patienter med spridda tumörer, medan en inte kommer att fullföljas (ett beslut som togs nyligen). Den femte behandlingen handlar om en ny teknologi för att minska biverkningar av kirurgi.

“Jag tycker verkligen att det är roligt att RhoVacs läkemedelskandidat i prostatacancer, onilcamotide, och vår snart avslutade Proof-of-Concept-studie, BRaVac, blir uppmärksammade i Storbritannien under rubriken ”The breakthrough year for Prostate Cancer”. Och att vi uppmärksammas tillsammans med storbolagens innovationer säger något om förväntningarna på vår läkemedelskandidat”, avslutar Anders Månsson.

Prenumeranter av The Daily Telegraph kan läsa artikeln här: https://www.telegraph.co.uk/health-fitness/body/breakthrough-year-prostate-cancer/

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten onilcamotide (tidigare RV001). 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att onilcamotide har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac startat en större klinisk fas IIb-studie som har rekryterat fler än 180 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras H1 2022, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av onilcalmotidei att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com. RhoVac analyseras av EDISON Group och av Analysguiden. Länkar till dessa analyser återfinns nedan:

Edison:               https://www.edisongroup.com/publication/on-the-home-straight/30558/
Analysguiden:   https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-rhovac-behandlingsdelen-i-fas-2b-med-cancervaccin-avslutad

Om BRaVac
BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie med det primära målet att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten onilcamotide kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativ avsiktlig behandling. Den kliniska fas IIb-studien är en internationell multicenterstudie som har rekryterat fler än 180 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland och Storbritannien) och USA. Efter behandlingen kommer patienter i studien att ingå i en ”Extended Follow-up” som kan vara fram till och med Q4 2022.