Press Release

RhoVac offentliggör investeringsmemorandum avseende kommande företrädesemission

Mar 16, 2022

RhoVac AB (”RhoVac” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, 16 mars 2022,  investeringsmemorandum med anledning av den företrädesemission av units (bestående av konvertibler) som styrelsen i RhoVac beslutade om den 4 mars 2022. Vid fullteckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet genom ett vederlagsfritt garantiåtagande från Bolagets största ägare, M2 Asset Management AB. Teckningstiden i företrädesemissionen inleds på torsdag, den 17 mars 2022 och avslutas den 31 mars 2022. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets (www.rhovac.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsida.

Investeringsmemorandum och anmälningssedel

Memorandum finns tillgängligt via Bolagets (www.rhovac.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se), Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på RhoVacs och Nordic Issuings respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 17 – 31 mars 2022.
 • Teckningskurs: Teckningskursen är 80,00 SEK per unit, vilket motsvarar 40,00 SEK per konvertibel. Courtage utgår ej.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: För varje aktie som innehafts på avstämningsdagen den 11 mars 2022 erhålls en uniträtt. Sextioen (61) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) konvertibler. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna konvertibler utan företrädesrätt.
 • Teckning och betalning: Teckning med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning under teckningsperioden. Observera att uniträtter som aktieägaren inte avser utnyttja måste säljas senast den 28 mars 2022 för att inte förfalla.
 • Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt görs genom förvaltare eller via anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av uniträtter” som kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) samt på Bolagets hemsida (www.rhovac.se) senast i samband med att teckningstiden inleds. Teckning kan även ske elektroniskt med BankID på www.nordic-issuing.se.
 • Antal aktier innan företrädesemissionen: 19 047 102 stycken.
 • Värdering (pre money) i aktuellt erbjudande: Cirka 762 MSEK.

Konvertibler:

 • Antal konvertibler: 624 494 konvertibler, som medför rätt till teckning av 624 494 nya aktier.
 • Konverteringskurs: 40,00 SEK per ny aktie.
 • Konvertibelbelopp: 24 979 760,00 SEK.
 • Konverteringsperiod: Konvertibelinnehavaren har rätt att under perioden från och med den 15 juni 2022 till och med den 15 juli 2022 konvertera lånet till aktier.
 • Löptid: I det fall hela lånet ej konverterats ska återbetalning av lånet samt ränta ske senast den 11 april 2023.
 • Ränta: Konvertiblerna löper med en årlig ränta om tio (10) procent.
 • Utspädning: Konvertiblerna innebär, förutsatt full konvertering till aktier, att antalet aktier i RhoVac ökar med 624 494 aktier och att aktiekapitalet ökar med 112 409,92 SEK, vilket ger en utspädning om cirka 3,2 procent.

Viktiga datum

 • Teckningstid: 17 – 31 mars 2022.
 • Handel med uniträtter: 17 – 28 mars 2022.
 • Handel med betald tecknad unit (BTU): Handel med BTU pågår från och med den 17 mars 2022 till och med den dag då företrädesemissionen registrerats på Bolagsverket. Registrering är beräknad att ske i slutet av april 2022.
 • Offentliggörande av utfall: Omkring den 5 april 2022.

Övrig information

 • Emissionsvolym: Cirka 25 MSEK före emissionskostnader.
 • Garantiåtagande: RhoVac har erhållit ett garantiåtagande från M2 Asset Management AB om cirka 25 MSEK, vilket garanterar emissionen av konvertibler i sin helhet. För garantiåtagandet utgår ingen ersättning.
 • Handelsplats: Spotlight Stock Market.

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen har RhoVac anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten onilcamotide (tidigare RV001). 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att onilcamotide har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac startat en större klinisk fas IIb-studie som har rekryterat fler än 180 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras H1 2022, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av onilcamotide i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com. RhoVac analyseras av EDISON Group och av Analysguiden. Länkar till dessa analyser återfinns nedan:

Edison:                 https://www.edisongroup.com/publication/on-the-home-straight/30558/
Analysguiden:      https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-rhovac-behandlingsdelen-i-fas-2b-med-cancervaccin-avslutad

Om BRaVac
BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie med det primära målet att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten onilcamotide kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativ avsiktlig behandling. Den kliniska fas IIb-studien är en internationell multicenterstudie som har rekryterat fler än 180 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland och Storbritannien) och USA. Efter behandlingen kommer patienter i studien att ingå i en ”Extended Follow-up” som kan vara fram till och med Q4 2022.