Press Release

Prekliniska fynd stödjer den potentiella användningen av RhoVacs läkemedels-kandidat, onilcamotide, i flera cancerformer

May 18, 2022

RhoVac AB (“RHOVAC”) tillkännager idag, 18 maj 2022, prekliniska resultat från samarbetet med St. John’s Research Institute (SJRI), en enhet inom CBCI Society for Medical Education, i Bangalore, Indien. Resultaten stödjer den potentiella användningen av onilcamotid i flera cancerindikationer. Resultaten identifierar det avgörande MHC-II-uttrycket i fler tumörceller än vad som tidigare var känt, och de visar också samlokalisering av MHC-II-receptorerna och onilcamotides målprotein, RhoC.

För att ett T-cellsbaserat cancervaccin ska fungera måste det kunna inducera T-cell-igenkänning och eliminering av celler som uttrycker ett eller flera målproteiner (antigener). Dessa presenteras vanligtvis av cellerna antingen via receptorer som kallas MHC-I eller MHC-II. RhoVacs cancervaccinkandidat, onilcamotide, drivs övervägande av T-celler av typen CD4+, och dessa celler kräver att antigenet presenteras av MHC-II-receptorer. Det prekliniska studiesamarbetet med Dr Sweta Srivastava, en fakultet inom St. Johns National Academy of Health Sciences (St. John's Research Institute), CBCI, har nu visat att dessa typer av receptorer (MHC-II) finns i många olika former av cancerceller, och att RhoC verkar vara samlokaliserat med dessa receptorer på cellytan. Resultaten tyder på att onilcamotide fungerar vävnadsagnostiskt, d.v.s. att läkemedelskandidaten kan användas i flera olika cancertyper. Uppgifterna har till och med dokumenterat förekomsten av MHC-II-receptorer i fler typer av cancer än tidigare känt. För referens bifogas en länk till en första artikel om fynden här:https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.05.15.492002v1.full.pdf.

RhoVacs VD, Anders Månsson, kommenterar: "Vi är mycket glada över att dessa fynd sammanfaller med tidigare prekliniska resultat som visar på möjligheterna till bred användning av onilcamotide i flera cancertyper, förutsatt att vi också får en klinisk bekräftelse på konceptet för dess användning vid prostatacancer i den pågående fas IIb-studien. Om resultaten blir vad vi hoppas på - och det kommer vi att få reda på snart – har vår läkemedelskandidat en enorm potential för användning i många olika cancerformer framöver.”


Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-18 18:11 CET.

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten onilcamotide (tidigare RV001). 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att onilcamotide har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac startat en större klinisk fas IIb-studie som har rekryterat fler än 180 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras H1 2022, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av onilcalmotidei att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com. RhoVac analyseras av EDISON Group och av Analysguiden. Länkar till dessa analyser återfinns nedan:

Edison:                          https://www.edisongroup.com/publication/phase-iib-bravac-study-results-in-h122/30057
Analysguiden:              https://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/rhovac/rhovac-ab

Om BRaVac
BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie med det primära målet att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten onilcamotide kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativ avsiktlig behandling. Den kliniska fas IIb-studien är en internationell multicenterstudie som har rekryterat fler än 180 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland och Storbritannien) och USA. Efter behandlingen kommer patienter i studien att ingå i en ”Extended Follow-up” som kan vara fram till och med Q4 2022.

Om  St. John's Research Institute
St. John's Research Institute (SJRI) är en integrerad del av St. John's Academy of Health Sciences som administreras av Catholic Bishops Conference of India (CBCI) och konceptualiserades år 1998 och flyttades in i den nuvarande anläggningen under året 2004. Akademien har en bred, holistisk vision och ett förhållningssätt till landets hälsoproblem. Sedan starten har akademin varit involverad i utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal och tillhandahållande av tjänster genom St. John's Medical College and Hospital, som idag rankas bland de främsta medicinska institutionerna i landet. SJRI inrättades med ett åtagande att sträva efter excellens inom forskning och att bygga kapacitet inom hälsorelaterad forskning.