Press Release

RhoVac AB meddelar utfall i genomförd företrädesemission av units

Apr 05, 2022

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag, den 5 april 2022 att teckningsperioden i RhoVac:s  företrädesemission av units bestående av konvertibler, där även allmänheten fick möjlighet att teckna units, avslutades den 31 mars 2022. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 93,3 procent av befintliga aktieägare och allmänheten. Detta innebär att det vederlagsfria garantiåtagande som Bolaget avtalat om med M2 Asset Management AB aktiveras till cirka 6,7 procent. RhoVac tillförs således cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden stärker Bolagets kassa vilket styrelsen bedömt som en nödvändig åtgärd för det fall att RhoVacs läkemedelskandidat onilcamotide visar positiva resultat i den nu pågående fas IIb-studien. Vid positiva resultat ger en stärkt kassa goda förutsättningar för RhoVac att förhandla fram ett, för Bolagets ägare, gynnsamt licens- eller förvärvsavtal. Resultat från fas IIb-studien väntas i maj/juni 2022. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 5 april 2022.

Teckning, tilldelning och betalning

Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 25 MSEK, inklusive aktiverat garantiåtagande motsvarande cirka 1,7 MSEK. Total teckningsgrad (exklusive garantiåtagande) motsvarar cirka 93,3 procent, varav cirka 79,2 procent tecknats med stöd av uniträtter och cirka 14,1 procent utan stöd av uniträtter. Den vederlagsfria garantin aktiveras till cirka 6,7 procent, innebärande att samtliga 624 494 konvertibler emitteras genom företrädesmissionen. RhoVac tillförs därmed cirka 25 MSEK före emissionskostnader om totalt cirka 1 MSEK (ingen garantiersättning utgår). Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det memorandum som offentliggjorts av Bolaget i samband med företrädesemissionen. De tecknare som tilldelas units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, den 5 april 2022. Tilldelade units utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Konvertibler

  • Antal konvertibler: 624 494 konvertibler, som medför rätt till teckning av 624 494 nya aktier.
  • Konverteringskurs: 40,00 SEK per ny aktie.
  • Konvertibelbelopp: 24 979 760,00 SEK.
  • Konverteringsperiod: Konvertibelinnehavare har rätt att under perioden från och med den 15 juni 2022 till och med den 15 juli 2022 konvertera lånet till aktier.
  • Löptid: I det fall hela lånet ej konverterats ska återbetalning av lånet samt ränta ske senast den 11 april 2023.
  • Ränta: Konvertiblerna löper med en årlig ränta om tio (10) procent.
  • Utspädning: Konvertiblerna innebär, förutsatt full konvertering till aktier, att antalet aktier i RhoVac ökar med 624 494 aktier och att aktiekapitalet ökar med 112 409,92 SEK, vilket ger en utspädning om cirka 3,2 procent.

Handel med betald tecknad unit (BTU)

Handel med BTU pågår på Spotlight Stock Market till och med den dag då företrädesemissionen registrerats på Bolagsverket. Registrering är beräknad att ske i slutet av april 2022.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med företrädesemissionen har RhoVac anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.


Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-05 08:53 CET.

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten onilcamotide (tidigare RV001). 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att onilcamotide har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac startat en större klinisk fas IIb-studie som har rekryterat fler än 180 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras H1 2022, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av onilcalmotidei att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com. RhoVac analyseras av EDISON Group och av Analysguiden. Länkar till dessa analyser återfinns nedan:

Edison:               https://www.edisongroup.com/publication/on-the-home-straight/30558/
Analysguiden:   https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-rhovac-behandlingsdelen-i-fas-2b-med-cancervaccin-avslutad

Om BRaVac
BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie med det primära målet att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten onilcamotide kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativ avsiktlig behandling. Den kliniska fas IIb-studien är en internationell multicenterstudie som har rekryterat fler än 180 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland och Storbritannien) och USA. Efter behandlingen kommer patienter i studien att ingå i en ”Extended Follow-up” som kan vara fram till och med Q4 2022.