Press Release

RhoVac’s målprotein RhoC uppmärksammas i den vetenskapliga tidskriften Cancer Cell International

Feb 25, 2022

RhoVac AB (”RhoVac”) den 25 februari 2022. I den vetenskapliga tidskriften Cancer Cell International, publicerar Lou och medarbetare nya fynd kring RhoC’s funktion i migration av cancerceller. RhoC är målproteinet som RhoVac använder sig av i den pågående immunonkologiska kliniska prövningen i prostatacancer (BRaVac).

I den vetenskapliga artikeln Role of RhoC in cancer cell migration, beskriver Lou och medarbetare RhoC’s centrala roll i regleringen av migrationen av cancerceller till närliggande vävnad. Som artikeln belyser, så har cancerceller med ett överuttryck av RhoC-genen starkare metastaserande egenskaper, i form av större migrationsfunktionalitet vilket gör att de kan ta sig till närliggande vävnad. I artikeln konkluderas följande:

RhoC:s betydande roll vid tumörmetastasering tyder på att det kan ha stor potential som mål för antimetastasbehandling. För närvarande är anti-cancerforskningen som involverar RhoC inte särskilt omfattande, möjligen på grund av otillräcklig tillgång på detaljer om mekanismen för RhoC-verkan vid cancermetastaser. Befintliga studier indikerar dock tydligt att både läkemedel och vacciner mot RhoC har uppnått utmärkta resultat. Kanske kommer RhoC-inriktade behandlingsscheman att accepteras i klinisk praxis i framtiden.

Artikeln kan läsas här:  https://cancerci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12935-021-02234-x

RhoVac’s immunonkologiska behandling med läkemedelskandidaten onilcamotide går ut på att aktivera T celler i kroppen, för att angripa metastaserande cancerceller som bär på RhoC-proteinet och därmed förhindra etablering av sekundära tumörer i andra vävnader. I den snart avslutade kliniska prövningen i prostatacancer, utvärderas om läkemedelskandidaten onilcamotide kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativt syftande lokal behandling. Resultat från studien beräknas presenteras i maj/juni 2022. VD, Anders Månson, kommer också att presentera på Aktiespararnas ”Aktiedagen Stockholm” 15 mars.

RhoVacs VD, Anders Månsson, kommenterar: "Vi är mycket glada att möjligheterna kring effektiv cancerterapi som bygger på RhoC uppmärksammas på bredare front. Att vi står i begrepp att avsluta en klinisk fas IIb-studie med en drog med en RhoC-beroende verkningsmekanism gör oss klart ledande på området. Vi arbetar nu resolut vidare med avslutningen av studien”.

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att onilcamotide har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac startat en större klinisk fas IIb-studie som har rekryterat fler än 180 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras H1 2022, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av onilcalmotide i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com. RhoVac analyseras av EDISON Group och av Analysguiden.

Om BRaVac

BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie med det primära målet att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten onilcamotide kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativ avsiktlig behandling. Den kliniska fas IIb-studien är en internationell multicenterstudie som har rekryterat fler än 180 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland och Storbritannien) och USA. Efter behandlingen kommer patienter i studien att ingå i en ”Extended Follow-up” som kan vara fram till och med Q4 2022.