Press Release

RhoVac AB presenterar delårsrapport Q3 2022

Nov 11, 2022

RhoVac AB (”RhoVac”) offentliggör härmed, 11 november 2022, delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.rhovac.com). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Nio månader (2022-01-01 – 2022-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 946 TSEK (10 151).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -37 601 TSEK (-41 563).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,57 SEK (-1,79).
 • Koncernens soliditet uppgick till 38,7% (85,8%).

Tredje kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 946 TSEK (549).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 351 TSEK (-17 345).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,07 SEK (-0,83).

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller ”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 • Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående potentiella stamaktier.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022
Tredje kvartalet

 • 13 juli – RhoVac  ABavslutar tjänst om likviditetsgaranti i aktien och meddelar om sista dag för handel med konvertibellån
 • 15 juli – RhoVacs VD, Anders Månsson, har lämnat in sin avskedsansökan
 • 9 augusti – Styrelsen beslutar om en första delåterbetalning av konvertibellån’
 • 26 augusti – RhoVac AB presenterar delårsrapport Q2 2022.
 • 26 augusti – Styrelseledamot Lars Hedbys tillträder som tillförordnad VD i RhoVac AB 1 september.
 • 26 augusti – Kallelse till extra bolagsstämma i RhoVac AB.
 • 16 september – RhoVac AB ställer in planerad extra bolagsstämma.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 18 oktober – Styrelseledamot i RhoVac AB avgår på grund av hälsoskäl.

VD LARS HEDBYS HAR ORDET                                  

Det har nu gått några månader sedan vi presenterade resultaten från RhoVacs kliniska fas IIb-studie som inte lyckades visa önskad effekt. Vi har som tidigare rapporterat tagit konsekvensen av detta och arbetar nu med att söka efter möjligheter till ett samgående med ett annat bolag som alternativ till en likvidation. Vi bedömer att ett samgående skulle kunna ge våra aktieägare ett attraktivt alternativ till likvidation under rätta förutsättningar. Den här processen har tagit längre tid än vi ursprungligen förväntade men givet att ett samgående skulle kunna vara en intressant väg framåt, beslutade vi att skjuta upp den stämma vi hade planerat till början av oktober. Vi är i skrivande stund inte färdiga med utvärderingen av möjligheter till samgående men kommer att kalla till en stämma när utvärderingen är klar och vi kan besluta om nästa steg för RhoVac.

I mitten av juli lämnade VD Anders Månsson in sin avskedsansökan och vid månadsskiftet augusti/september lämnade han formellt över ansvaret till undertecknad som fram till dess varit en medlem i styrelsen och därmed samarbetat med Anders på nära håll i flera år. Jag vill här personligen tacka Anders för en fantastisk insats som VD för bolaget under den kritiska tiden då vi byggde bolaget för att kunna göra en attraktiv affär. Tyvärr blev det inte så men för alla som arbetat med läkemedelsutveckling en längre tid är det inte helt oväntat men givetvis tråkigt när fas IIb-studier inte visar den önskade effekten. Det är en del av vår värld.

Under kvartalet betalade vi tillbaka en del av det konvertibellån som vi lanserade i våras och vi räknar med att som planerat, kunna betala igen den resterande delen med ränta tidigt under 2023. Vi utgår från att vi då fått den sista utbetalningen från vårt stora EU-bidrag och vår skattekredit från det danska skatteverket för 2021. Skattekrediten för 2022 förväntar vi komma i slutet av 2023.

Efter kvartalets slut meddelade vi att en av RhoVacs grundare Anders Ljungqvist tyvärr tvingas avgå som ledamot i styrelsen på egen begäran. Anders gör detta av hälsoskäl och behöver kunna fokusera på sin hälsa och familj. Anders har genom åren haft många roller inklusive VD-skapet under börsnoteringen och de senaste åren som styrelseledamot. Han har en mångårig erfarenhet från läkemedelsutveckling inte minst i frågor som rör myndighetskrav och tillverkning och har varit en viktig person i ledningsgrupp och styrelse, alltid med en värme och stark integritet och alltid snar till att hitta konstruktiva lösningar på problem som vi stått inför. Han kommer givetvis att vara saknad av oss alla i bolaget.

Avslutningsvis arbetar vi vidare med att minimera kostnader och förbereda bolaget för antingen ett samgående eller en likvidation och att säkerställa att bolaget givet omständigheterna, är i gott skick oavsett vägval när tiden är inne.

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten onilcamotide (tidigare RV001). 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2019 påbörjades en patientrekrytering till en större klinisk fas IIb-studie som inkluderade drygt 180 patienter med prostatacancer. Top Line-resultaten presenterades i maj 2022. Ytterligare data utvärderas för närvarande. RhoVac är listat på Spotlight Stockmarket. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.