Press Release

RhoVac ger statusuppdatering och undersöker förutsättningarna för en accelererad återbetalning av konvertibellånet

Jun 30, 2022

RhoVac AB ("RhoVac") (30 juni 2022) ett svenskt bolag verksamt inom cancerimmunterapi, tvingades den 29 maj 2022 meddela att bolagets fas IIb-studie i prostatacancer, BRaVac, trots de tidigare positiva resultaten relaterade till substansen, inte lyckades visa att RV001 (onilcamotide) var överlägset placebo när det gäller att förhindra progression hos patienter med biokemiskt återfall (en ökning av PSA) efter kurativt syftande behandling. Vidare undersökningar av studiedata har gjorts, men hittills har inget konkret identifierats som bedöms ge en tillräckligt fördelaktig risk/nytta-ratio för att motivera vidare studier. Granskningen av data fortsätter under juli månad. Samtidigt undersöker styrelsen möjligheterna för ett potentiellt samgående mellan RhoVac och något annat bolag för att maximalt utnyttja tillgångna i RhoVac. Alternativet är sannolikt en solvent likvidation av bolaget, om ytterligare studier inte kan motiveras. Oavsett alternativ undersöker bolaget förutsättningarna för en accelererad återbetalning av konvertibellånet med en första delbetalning redan i slutet av sommaren.

I slutet av maj implementerade bolaget en reservplan som fokuserar på kostnadsminimering, samtidigt som bolaget genomför ytterligare analyser av resultaten, i syfte att ge styrelsen ett underlag för rekommendationer om bolagets framtid. Status är följande:

  • Ett omedelbart stopp för långtidsuppföljningen av BRaVac-studien har implementerats samtidigt som RhoVac har sagt upp avtalet med den CRO som hanterat studien. Vidare har bolagets personalstyrka inklusive konsulter dragits ned för att spara kostnader. Även bolagets utvecklingschef, Steffen Wad Jorgensen, har givits besked om uppsägning. Steffen Wad Jorgensen arbetar kvar i bolaget under uppsägningstiden på tre månader.
  • Bolaget har företagit analyser av de primära studieresultaten i syfte att analysera om en undergrupp av patienter responderat bättre än gruppen som helhet. Dessa analyser har hittills inte givit något konkret resultat. Analyserna kommer att fortsätta, särskilt med inriktning på att relatera effekt till olika immuntyper, så kallade HLA-typer, data som är tillgänglig först under juli.
  • RhoVac undersöker en möjlighet till ett potentiellt sammangående, ett så kallat ”reverse merger”, genom vilket ett annat bolag kommer i åtnjutande av RhoVacs börsplattform, tillgångar och viss nyckelpersonal. Detta kunde ha ett värde, och RhoVac återkommer med information i detta ärende senast i slutet av juli.
  • Om vare sig den vidare analysen av studiedata eller ett eventuellt sammangående skulle motivera fortsatt drift av bolaget är alternativet sannolikt en solvent likvidation av RhoVac, genom vilken bolaget återbetalar samtliga skulder, realiserar sina tillgångar, och betalar tillbaka återstoden av kassabehållningen till aktieägarna.

RhoVac kommer att kalla till en extra bolagsstämma, som kommer att avhållas senast i september 2022. Vid denna tidpunkt räknar RhoVac med att ha beslutsunderlag för samtliga till buds stående alternativ, enligt ovan, och stämman bedöms kunna fatta beslut om framtiden för bolaget understödd av styrelsens rekommendationer. Oavsett alternativ, undersöker RhoVac förutsättningarna för en accelererad återbetalning av konvertibellånet med en första delbetalning i slutet av sommaren.


Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-30 08:27 CET.

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten onilcamotide (tidigare RV001). 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2019 påbörjades en patientrekrytering till en större klinisk fas IIb-studie som inkluderade drygt 180 patienter med prostatacancer. Top Line-resultaten presenterades i maj 2022. Ytterligare data utvärderas för närvarande. RhoVac är listat på Spotlight Stockmarket. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.