Press Release

CHOSA Oncology AB presenterar kvartalsrapport 1 2024

May 31, 2024

May 31, 2024

CHOSA Oncology AB offentliggör härmed delårsrapport för det första kvartalet 2024. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.chosaoncology.com. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten:

Första kvartalet (2024-01-01 – 2024-03-31)

Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0)

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1 477 TSEK (-16 501)

Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,023 SEK (-0,265)

Koncernens soliditet uppgick till 89% (56)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2024

29 Februari - Chosa publicerar bokslutskommuniké januari-december 2023.

28 Mars - Claus Frisenberg utsågs till ny Chief Commercial Officer. Som en konsekvens härav utsågs

   Gerton Jönsson till ny Chief Financial Officer med tillträde den 28 mars 2024.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

3 April - CHOSA har genomfört en riktad emission på 5,58 miljoner SEK för att finansiera KOLinitierade

   DRP-valideringsstudier och för ökade affärsutvecklingsaktiviteter.

30 April – Kallelse till årsstämma kungörs.

10 Maj – Publicering av Årsredovisningen för 2023.

CHOSA i korthet
CHOSA Oncology AB är ett onkologiskt bioteknikföretag som leds av ett erfaret internationellt team med specialister inom onkologi, läkemedelsutveckling, genomföra kliniska prövningar, regulatorisk expertis samt affärsutveckling. CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller ut-licensiering av LiPlaCis® och DRP®.

 Om LiPlaCis® och DRP®
CHOSA fokuserar på sent stadium av klinisk utveckling av LiPlaCis® och dess diagnostikverktyg DRP® som CHOSA har världsomspännande rättigheter till. Cisplatin DRP är det enda beprövade testet för att förutse och därigenom välja vem som ska behandlas och vilken patient som kommer att dra mest nytta av cisplatin-behandlingen. Bröstcancer: CHOSA har starka kliniska fas 2b-data i metastaserad bröstcancer, som visar att patienter som valts ut av DRP® svarade bättre på behandlingen; har längre progressionsfri överlevnad; och kanske till och med en totalt sett längre överlevnad än de patienter som identifierades som osannolikt att svara bra på behandlingen. Lungcancer: Cisplatin-DRP har tidigare visat sin förmåga att förutse värdet av cisplatinbehandling vid lungcancer. Cisplatinbehandling efter operation är en standard som tydligt ökar botandet av lungcancer, men inte alltid, och tills nu vet inte läkarna vem som kommer att ha nytta av cisplatin och vem som borde ha något annat. Det är här cisplatin DRP kan spela en avgörande roll. Cisplatin DRP validerades i en blindad retrospektiv studie i två lungcancerpatientkohorter som fick cisplatin efter operation för att döda kvarvarande tumörceller. Således hade patienter med de 10 % högsta poängen en 3-årsöverlevnad på 90 % medan patienterna med de lägsta 10 % poängen hade mycket lägre överlevnad med endast 40 % som överlevde 3 år1.

 Immunterapi Der er en ny udvikling som yderligere giver værdi til vores DRP. Cisplatin har visat sig ofta at aktivera immunsystemet (göra kalla tumörer heta), vilket gör tumörer mottagliga för PD1-hämmare. Denna synergi är särskilt viktig men inte begränsad till behandling av lungcancer, blåscancer och huvud- och halscancer. I den ständigt växande marknaden för PD1-behandlingar är konkurrensen är hård. Här särskiljer sig vårt företag genom vår möjlighet att kunna förutsäga om cisplatin kommer kunna ge synergier med PD1. Att kunna erbjuda PD1 förutsägelse är en stor konkurrens fördel för oss.

  1. Buhl et al PLOS One doi: 10.1371/journal.pone0194609

DRP® är ett registrerat varumärke som tillhör Allarity Therapeutics, Inc. och används under licens beviljad till CHOSA Oncology.LiPlaCis är inlicensierad från Allarity Therapeutics Ltd och LiPlasome Pharma ApS.