Press Release

Idag inleds teckningstiden i RhoVac AB:s företrädesemission

Mar 17, 2022

Idag, 17 mars 2022, inleds teckningstiden i RhoVac AB:s (”RhoVac” eller ”Bolaget”) emission av units (bestående av konvertibler) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds att teckna units. Teckningstiden löper till och med den 31 mars 2022. Företrädesemissionen förväntas tillföra Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader och är vederlagsfritt garanterad i sin helhet av RhoVacs största aktieägare, M2 Asset Management AB. Syftet med Företrädesemissionen är att stärka RhoVac finansiellt inför de förhandlingar och aktiviteter som väntas följa vid ett positivt resultat från RhoVacs pågående fas IIb-studie. Resultat förväntas i maj/juni 2022 och deltagare i Företrädesemissionen kan från och med 15 juni till och med 15 juli 2022 konvertera lånet till aktier till ett pris om 40 SEK per aktie. Vid full konvertering skulle de nyemitterade aktierna motsvara en utspädning om cirka 3,2 procent. Memorandum och teaser hålls tillgängliga via Bolagets (www.rhovac.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se), Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Anmälningssedlar finns att tillgå på Nordic Issuing AB:s hemsida. Härutöver finns möjlighet att teckna units med BankID på Nordic Issuing AB:s hemsida.

Bakgrund och motiv

RhoVac utvecklar läkemedelskandidaten onilcamotide (tidigare benämnd RV001) för att specifikt förhindra eller fördröja utvecklingen av avancerad prostatacancer hos prostatacancerpatienter som redan genomgått lokal behandling i botande syfte.

RhoVacs läkemedelskandidat har passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att onilcamotide har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig stabilt över tid i senare uppföljningar. Inga patienter hade vidareutvecklat sjukdomen vid treårsuppföljningen. Under första halvåret 2022 beräknas RhoVac slutföra en klinisk fas IIb-studie (BRaVac).

Den pågående BRaVac-studien omfattar fler än 180 prostatacancerpatienter och genomförs i Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland, Storbritannien och USA. I november 2020 tilldelades onilcamotide ett "snabbspår" (Fast Track Designation) av amerikanska FDA och primära resultat från studien förväntas komma i maj eller juni 2022. Vid ett positivt utfall, där läkemedelskandidaten onilcamotide uppvisar en signifikant effekt på sjukdomsutvecklingen, är RhoVacs plan att förhandla fram ett förvärvs- eller licensavtal med ett företag som har bästa möjliga kapacitet för fas III-utveckling i prostatacancer och för en framgångsrik lansering av läkemedlet. Även förmågan att utveckla onilcamotide för andra indikationer kommer att bedömas i valet av företag.

För att ha bästa möjliga förutsättningar när Bolaget går in i förhandlingar genomför Bolaget nu en kapitalisering i form av Företrädesemissionen. Genom att trygga finansieringen inför en eventuell förhandlingsperiod kan RhoVac vara en uthållig och stark part i förhandlingar och verka för att Bolaget når ett avtal som är så gynnsamt som möjligt för aktieägarna.

Företrädesemission av units bestående av konvertibler

Styrelsen i RhoVac beslutade den 4 mars 2022 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2021 att emittera 624 494 konvertibler till ett nominellt belopp om 40,00 SEK per konvertibel. Konvertiblerna tecknas i units till ett pris om 80,00 SEK per unit. Varje (1) unit innehåller två (2) konvertibler. Den beslutade företrädesmissionen av units garanteras vederlagsfritt i sin helhet och kommer således att tillföra Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1 MSEK. Genom de medel Bolaget tillförs efter emissionskostnader, totalt cirka 24 MSEK netto, är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

 • Genomföra en fullständig ”Extended Follow-up” kopplad till fas IIb-studien BRaVac.
 • Förbereda data för diskussioner med FDA och EMEA för att avsluta fas IIb och förbereda fas III.
 • Genomföra förhandlingar med potentiella partners angående förvärv eller licens.

Målsättningar 2022–2023

Operativa och organisatoriska målsättningar

 • Slutföra fas IIb-studien.

Vid positivt utfall av fas IIb-studien:

 • Genomföra en fullständig ”Extended Follow-up” kopplad till fas IIb-studien BRaVac.
 • Förbereda data för diskussioner med FDA och EMEA för att avsluta fas IIb och förbereda fas III.
 • Ingå avtal med partner angående förvärv eller licens.

Vid negativt utfall av fas IIb-studien:

 • Återbetala konvertibellån. Lånet avses i sin helhet återbetalas inom ett år från likviddag.
 • Utvärdera verksamhetens framtid.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 17 – 31 mars 2022.
 • Teckningskurs: Teckningskursen är 80,00 SEK per unit, vilket motsvarar 40,00 SEK per konvertibel. Courtage utgår ej.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: För varje aktie som innehafts på avstämningsdagen den 11 mars 2022 erhålls en uniträtt. Sextioen (61) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) konvertibler. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna konvertibler utan företrädesrätt.
 • Teckning och betalning: Teckning med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning under teckningsperioden. Observera att uniträtter som aktieägaren inte avser utnyttja måste säljas senast den 28 mars 2022 för att inte förfalla.
 • Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt görs genom förvaltare eller via anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av uniträtter” som finns att ladda ned från Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) samt på Bolagets hemsida (www.rhovac.se). Teckning kan även ske elektroniskt med BankID på www.nordic-issuing.se.
 • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 19 047 102 stycken.

Konvertibler:

 • Antal konvertibler: 624 494 konvertibler, som medför rätt till teckning av 624 494 nya aktier.
 • Konverteringskurs: 40,00 SEK per ny aktie.
 • Konvertibelbelopp: 24 979 760,00 SEK.
 • Konverteringsperiod: Konvertibelinnehavaren har rätt att under perioden från och med den 15 juni 2022 till och med den 15 juli 2022 konvertera lånet till aktier.
 • Löptid: I det fall hela lånet ej konverterats ska återbetalning av lånet samt ränta ske senast den 11 april 2023.
 • Ränta: Konvertiblerna löper med en årlig ränta om tio (10) procent.
 • Utspädning: Konvertiblerna innebär, förutsatt full konvertering till aktier, att antalet aktier i RhoVac ökar med 624 494 aktier och att aktiekapitalet ökar med 112 409,92 SEK, vilket ger en utspädning om cirka 3,2 procent.

Viktiga datum

 • Teckningstid: 17 – 31 mars 2022.
 • Handel med uniträtter: 17 – 28 mars 2022.
 • Handel med betald tecknad unit (BTU): Handel med BTU pågår från och med den 17 mars 2022 till och med den dag då Företrädesemissionen registrerats på Bolagsverket. Registrering är beräknad att ske i slutet av april 2022.
 • Offentliggörande av utfall: Omkring den 5 april 2022.

Övrig information

 • Emissionsvolym: Cirka 25 MSEK före emissionskostnader.
 • Garantiåtagande: RhoVac har erhållit ett garantiåtagande från M2 Asset Management AB om cirka 25 MSEK, vilket garanterar emissionen av konvertibler i sin helhet. För garantiåtagandet utgår ingen ersättning.
 • Handelsplats: Spotlight Stock Market.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum, och teaser avseende Företrädesemissionen finns tillgängliga via Bolagets (www.rhovac.se) och Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor senast i samband med teckningstidens inledande. Anmälningssedel finns tillgänglig via Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) hemsida.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har RhoVac anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten onilcamotide (tidigare RV001). 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att onilcamotide har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac startat en större klinisk fas IIb-studie som har rekryterat fler än 180 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras H1 2022, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av onilcalmotidei att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com. RhoVac analyseras av EDISON Group och av Analysguiden. Länkar till dessa analyser återfinns nedan:

Edison:               https://www.edisongroup.com/publication/on-the-home-straight/30558/

Analysguiden:   https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-rhovac-behandlingsdelen-i-fas-2b-med-cancervaccin-avslutad

Om BRaVac
BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie med det primära målet att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten onilcamotide kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativ avsiktlig behandling. Den kliniska fas IIb-studien är en internationell multicenterstudie som har rekryterat fler än 180 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland och Storbritannien) och USA. Efter behandlingen kommer patienter i studien att ingå i en ”Extended Follow-up” som kan vara fram till och med Q4 2022.