Press Release

Kanadensiska patentverket avser bevilja RhoVacs patentansökan för cancervaccinet (RV001) onilcamotide

Jan 24, 2022

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag, den 24 januari 2022, att Canadian Intellectual Property Office (”CIPO”) har utfärdat ett ”Notice of Allowance”, vilket innebär att man avser att bevilja RhoVacs patentansökan för RV001 (onilcamotide) cancervaccin. Bolaget har tidigare beviljats ​​patent avseende onilcamotide i USA, Europa och Japan. Det kanadensiska patentet kommer att ge RhoVac ett brett skydd på en nyckelmarknad och stärker avsevärt företagets patentportfölj.

Kanadensiska patentverket (Canadian Intellectual Property Office, CIPO) har meddelat sin avsikt att bevilja RhoVacs patentansökan nr 2 710 061. Patentet täcker RhoVacs onilcamotide cancervaccin, möjliga varianter av vaccinet och användningen av sådana vaccin vid behandling eller förebyggande av metastaserande cancer där RhoC uttrycks. När emissionsavgiften är betald och nödvändiga formaliteter har fullgjorts av CIPO kommer patentet att beviljas. Patentperioden kommer sedan att sträcka sig till december 2028, potentiellt längre om en ansökan om ett Certificate of Supplementary Protection lämnas in och beviljas i Kanada.

Patent från den första patentfamiljen har tidigare beviljats ​​i USA, Europa och Japan för behandling med onilcamotide av metastaserande cancer som uttrycker RhoC-proteinet. Det kanadensiska patentet, när det har beviljats, kommer att komplettera dessa beviljade patent samt en annan pågående amerikansk ansökan i denna familj.

VD Anders Månsson kommenterar:”Detta patent ger ett mycket viktigt skydd för vårt cancervaccin i Kanada, som är ett viktigt område för innovativa terapier som onilcamotide. Detta patent kommer, när det beviljas, att ge produktskydd för vårt vaccin, tillsammans med ytterligare skydd för dess användning vid behandling och förebyggande av metastaserande cancer där RhoC uttrycks och i kombinationsterapier”.

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att onilcamotide har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac startat en större klinisk fas IIb-studie som har rekryterat 180 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras H1 2022, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av onilcalmotide i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com. 

Om BRaVac
BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie med det primära målet att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten onilcamotide kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativ avsiktlig behandling. Den kliniska fas IIb-studien är en internationell multicenterstudie som har rekryterat 180 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland och Storbritannien) och USA.