Press Release

RhoVac deltar i lunchseminariet: Kan det komma tillbaka? under Cancerveckan arrangerat av FOKUS patient[®]

Jan 31, 2022

FOKUS patient® arrangerar fyra lunchseminarier under Cancerveckan mellan 1 och 4 februari. Den 2 februari websänds ett seminarium med titeln ”Kan det komma tillbaka?” som bland annat tar upp den oro som många cancerpatienter känner efter genomgången behandling som ska vara botande, men som alltför ofta inte är det. Samtalet handlar också om vad som kan vara till hjälp för patienten i dennes livssituation. RhoVacs VD Anders Månsson och den vetenskapliga rådgivaren Per-Anders Abrahamsson kommer att diskutera den behandling som är under utveckling i syfte att skydda cancerpatienter, hindra återfall, och uppkomst av metastaser och den stora påverkan detta kan få på framtida cancerbehandling.

Seminariet websänds 2 februari, kl. 12.30 – 13.30.

Arrangör: FOKUS Patient®, https://fokuspatient.se/

För att delta i det kostnadsfria seminariet, anmäl dig genom att maila till anna@fokuspatient.se senast den 1 februari.

Medverkande:

Katarina Johansson, grundare av, och fd ordf för Nätverket mot Cancer, senior rådgivare hälso- och sjukvårdsfrågor.
Anders Månsson, VD, RhoVac, ett läkemedelsbolag som utvecklar ett cancervaccin, framtaget för att skydda cancerpatienter, hindra återfall och uppkomst av metastaser efter genomgången cancerbehandling. www.rhovac.se

Per-Anders Abrahamsson, läkare och Professor Emeritus urologisk onkologi, Lunds Universitet.
Helena Torsler Andersson, rådgivare Cancerlinjen, Cancerfonden.

Moderator:
Petra Eurenius, FOKUS Patient®

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac startat en större klinisk fas IIb-studie som har rekryterat fler än 180 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras H1 2022, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.  

Om BRaVac
BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie med det primära målet att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten RV001 kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativ avsiktlig behandling. Den kliniska fas IIb-studien är en internationell multicenterstudie som har rekryterat fler än 180 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland och Storbritannien) och USA.