Press Release

Kallelse till extra bolagsstämma i RhoVac AB

Aug 26, 2022

Aktieägarna i RhoVac AB, org. nr 559037-2271, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 3 oktober 2022, kl. 09.00, på Medicon Village, The SPARK, byggnad 601, lokal Collaboraction, Scheeletorget 1 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 23 september 2022; och
  • dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 27 september 2022, per post under adress RhoVac AB, Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund, per e-post ael@rhovac.com eller per telefon +46(0)737 51 72 78. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 27 september 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.rhovac.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0.                          Stämmans öppnande.

1.                          Val av ordförande vid stämman.

2.                          Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.                          Godkännande av dagordningen.

4.                          Val av en eller två justeringsmän.

5.                          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.                          Beslut om bolagets framtida drift – Frivillig likvidation och eventuella andra alternativ

7.                          Stämmans avslutande.

Punkt 6. Styrelsens förslag till beslut: Tentativ rekommendation om sammangående, men frivillig likvidation som alternativ.
RhoVac har grundligt undersökt data från bolagets avgörande fas IIb-studie BRaVac, men har inte hittills funnit att resultatet motiverar fortsatta fas II-studier i RhoVacs regi. Analysen fortsätter och RhoVac utesluter inte att patenträttigheterna kan ha intresse i andra immunonkologiska bolag som har en färdig infrastruktur för utveckling i området.

Vidare har bolaget undersökt möjligheterna till ett sammangående med en handfull andra bolag, varav några bolag varit föremål för långtgående diskussioner. I dagsläget finns dock ingen kandidat för sammangående. Styrelsen kallar därför till stämma, måndagen den 3 oktober 2022, med en tentativ rekommendation om frivillig likvidation. Styrelsen förbehåller sig dock möjligheten att ändra sin rekommendation, om en bättre möjlighet skulle aktualiseras innan stämman.

Upplysningar på bolagsstämman
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar
Fullständigt förslag till beslut enligt punkten 6 jämte anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund och på bolagets webbplats

(www.rhovac.com) senast från och med två (2) veckor före bolagsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 19 047 102 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Erforderliga handlingar, fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Scheeletorget 1, 223 81 Lund, och på bolagets hemsida www.rhovac.se senast två (2) veckor innan extra bolagsstämma och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till RhoVac AB, Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund eller per e-post till ael@rhovac.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos RhoVac AB, Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund och på www.rhovac.com, senast den 19 september 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

----------------------------------------------------

Lund i augusti 2022

RhoVac AB (publ)

Styrelsen


Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-26 08:45 CET.

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten onilcamotide (tidigare RV001). 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2019 påbörjades en patientrekrytering till en större klinisk fas IIb-studie som inkluderade drygt 180 patienter med prostatacancer. Top Line-resultaten presenterades i maj 2022. Ytterligare data utvärderas för närvarande. RhoVac är listat på Spotlight Stockmarket. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.